+7 (495) 308-82-83
×

Obnovení hesla pomocí telefonního čísla.
Chcete-li obnovit heslo pomocí přihlášení nebo SIPID, klikněte na odkaz -
 přihlášení nebo SIP ID

Právní informace

Web www.sipnet.net patří společnosti SIPNET eu s.r.o.

Využitím materiálů webu vyjadřuje návštěvník svůj souhlas s danými pravidly. Společnost SIPNET eu s.r.o. si vyhrazuje právo měnit tato pravidla a instrukce dle svého uvážení. V případě porušení těchto pravidel si SIPNET eu s.r.o. vyhrazuje právo použít všechny zákonem povolené prostředky vůči těm, kteří pravidla porušili. Tato pravidla se týkají současných i budoucích návštěvníků webu SIPNET.

Odkazy na výrobky a služby třetích osob mají informativní charakter. Neznamená to, že SIPNET eu s.r.o. podporuje nebo doporučuje tyto výrobky a služby.

Veškeré informace na webu jsou umísťovány «tak, jak jsou» (as is) s možnými chybami, bez jakýchkoliv explicitně či implicitně vyjádřených záruk.

SIPNET eu s.r.o. a jeho dodavatelé neposkytují žádné záruky, včetně bez omezení záruk shody s tržními požadavky, záruk vhodnosti k použití pro stanovené účely, záruk neporušení a záruk, vzniknuvších v důsledku využití či prodeje. SIPNET eu s.r.o. a jeho dodavatelé nenesou odpovědnost za jakékoliv nepřímé, přímé, faktické nebo vedlejší ztráty, včetně bez omezení ušlého zisku, ztrát, vzniknuvších v důsledku využití nebo nemožnosti využití dané služby či jiných služeb  SIPNET eu s.r.o., ztrát v důsledku využití spolehlivosti informací, a to i tehdy, pokud SIPNET eu s.r.o. a jeho dodavatelé byli upozorněni na možnost podobných ztrát.


Odkazy na weby třetích osob

Tento web může obsahovat informace o webech třetích osob. Přechod k jakémukoliv jinému internetovému zdroji, související s daným webem, se uskutečňuje na nebezpečí uživatele — SIPNET eu s.r.o. nenese odpovědnost za přesnost informací, údajů, názorů, rad či prohlášení, učiněných na těchto webech.

SIPNET eu s.r.o. odkazuje na jiné weby kvůli pohodlí uživatele, což neznamená, že Společnost schvaluje obsah daných webů nebo za ně nese odpovědnost.


Obchodní značka

Obchodní značky, loga a značky služeb, umístěné na daném webu, jsou vlastnictvím SIPNET eu s.r.o. nebo třetí osoby.


Omezená licence

Tento web může obsahovat informace o webech třetích osob. Přechod k jakémukoliv jinému internetovému zdroji, související s daným webem, se uskutečňuje na nebezpečí uživatele — SIPNET eu s.r.o. nenese odpovědnost za přesnost informací, údajů, názorů, rad či prohlášení, učiněných na těchto webech.

SIPNET eu s.r.o. odkazuje na jiné weby kvůli pohodlí uživatele, což neznamená, že Společnost schvaluje obsah daných webů nebo za ně nese odp.